İstanbul Valisi
 
  A'dan Z'ye Kurumlar
 
  Hizmetlerimiz
 
  Alt Siteler
  Arşiv
İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI HİZMETE GEÇTİ
23.11.2004

İl Dernekler Müdürlüğü 25.10.2004 Tarihinde Dosyaları İl Emniyet Müdürlüğünden Devir Alarak Hizmete Geçti.


5        İl Dernekler Müdürlüğü Hizmet Binası 19.11.2004 tarihinde İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, İstanbul Valisi Muammer Güler, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü  Celalettin Cerrah, Valilik Personeli ve çok sayıda davetlinin katılımıyla hizmete açıldı.

        Açılışta bir konuşma yapan Vali Muammer Güler; 
       Avrupa Birliğine katılım sürecinde yasalarımızda uyum yasaları adıyla yapılan değişiklikler çerçevesinde; Derneklere ait iş ve işlemlerin İl Emniyet Müdürlüğünden yeni oluşturulan İl Dernekler Müdürlüğüne devredilmesi ve hizmet binasının açılışına hoş geldiniz, katılımlarınızla bizleri onurlandırdınız, içten teşekkürlerimi sunuyorum.
        Derneklere ilişkin kuruluş, şube açma, diğer kuruluşlarla işbirliği ve platform oluşturma, yurtdışı kuruluşlarla yardımlaşma ve ortak faaliyet, denetim, gayrimenkul edinme, fesih ve tasfiye işlemleri ile Yardım Toplama ve Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma konularında; bu yeni kuruluşumuz görev ifa edecektir.
 Güvene dayalı işbirliği ve sivil toplumu güçlendirme, destekleme anlayışı ortak girişimler ve plotformlar yaparak Devlet-sivil toplum dayanışmasının geliştirilmesi temel amaçları olacaktır.5
        Yeni Dernekler Yasasının, dernek kurma ve üyelik konusundaki kısıtlamaların azaltılması, dernek faaliyetlerine serbestlik sağlanması, derneklere uygulanan yaptırımların ve bürokrasinin azaltılması amacına uygun olarak İstanbul Büyükşehir hudutları içinde bir merkezden bu hizmet binasından bir bütün halinde hizmet sunacaktır.
        Bugün çağdaş ve demokratik ülkelerde, sivil toplum örgütlerinin varlığı, rolleri ve etkinliği kaçınılmazdır. Kamu yöneticileri ve yönetimleri, siyasal örgütler bu gelişme ve oluşuma dikkat etmek ve değer vermek zorundadır.
 5       Bilgi çağına ulaştığımız, değişim ve gelişmelerin çok hızlı seyrettiği günümüzde; çağdaş yönetim biliminin temel kavramlarından biri YÖNETİŞİM dir. Yönetişim; kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektör, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasında ilişkinin çok yönlü ve sürekli olduğu bir yapıyı tanımlar.
        Sivil toplum kuruluşlarının yönetimle ilgili kararların alınmasına, bu kararların uygulanmasına ve uygulanan kararların denetimine katılması çağımızın en önemli süreçlerinden birisini teşkil etmektedir.
        Bugün, İstanbul da sivil toplum kuruluşu olarak Dernekler Yasası çerçevesinde kurulup faaliyet gösteren 138 i kamu yararına çalışan, birçoğu ülke çapında ve uluslararası boyutta faaliyet gösteren 14.000 dernek bulunmaktadır.
 İstanbul Valiliğinin yeni bir birimi olarak kurulan ve hizmet binasıyla, sivil personeliyle ve yönetimiyle faaliyete geçen İl Dernekler Müdürlüğünün hayırlı olmasını diler, bu günlere gelinmesinde emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür ve takdirlerimi belirtir, sizlere sevgi ve saygılar sunarım. Dedi. 5
        İl Dernekler Müdürlüğü nün hizmet vereceği bina 1876 tarihinde inşa edilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına Maliye Bakanlığı tarafından 11.06.2004 tarihinde tahsis edilmiştir.
        İl Müdürlüğü 5 kadrolu personel, 1 İl Müdürü, 4 Memur, İl Emniyet Müdürlüğünden geçici görevlendirme ile 1 başkomiser, 8 Polis Memuru, Valilik kadrosundan 1 personel görevlendirilmiş olup, toplam 15 personel ile hizmet vermektedir.
 
        5253 sayılı Dernekler Kanunu 23.11.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, Dernekler Kanunu ile getirilen yenilikler şunlardır;


        1- Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statündeki görevlileri kendi özel kanunlarının getirdiği kısıtlamalar dikkate alınarak dernek kurmak ve yönetmek hakkına kavuşmaktadırlar.
        2- Onbeş yaşını bitiren ve yasal temsilcilerinin yazılı iznini alan çocuklar dernek kurabilir, kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. Yine 12 yaşını bitiren ve yasal temsilcilerinin iznini alan çocuklar çocuk derneklerine üye olabilirler.
        3- Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler önceden izin almaksızın dernek kurabilirler.
        4- Yabancı dernekler, Dışişleri Bakanlığının görüşü İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye de faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, dernek kurabilir, kurulu olanlara katılabilirler.
        5- Derneklerde İç Denetim esas alınmıştır. Kendilerini bağımsız denetleme kuruluşlarına da denetlettirebilirler.

        İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı doğrudan denetim yapmak üzere Dernek Denetçiliği birimi oluşturmuş ve faaliyete geçirmiştir.
        6- Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve verebilirler.
        7- Dernekler, Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir, maliyetlerin en fazla %50 sine kadar ayni ve nakdi katkı sağlayabilirler.
        8- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verebilirler.
        9- Dernekler Kanunu hükümlerine aykırı davranan failler hakkında 3005 sayılı Meşhud suç işlemi uygulanır.
        10-Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden birine bağlı olarak verilmiş hakim kararı olmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda mülki idare amirinin yazılı emri bulunmadıkça (24 saat içinde hakim in onayına sunulmak kaydıyla) Kolluk Kuvvetleri, dernekler ve eklentilerine giremez, arama yapamaz, eşyasına el koyamaz.
        11-İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirlerinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde ve kolluk kuvvetleri mensupları dışındaki denetçi veya görevlilerle yapılabilir.
        12-Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak koşuluyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. (Bankalar aracılığıyla)
        13-Dernekler Temsilcilik açabilirler. Ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere “PLATFORM lar oluşturabilirler.
        14-Dernekler Kanununa aykırı davranışlarda bulunanlara uygulanacak cezalar; idari para cezası, ağır para cezası ve hapis cezaları olarak düzenlenmiştir. İdari para cezaları mülkiye idare amiri tarafından verilip 7201 Sayılı Tebligat Kanununu hükümlerine göre tebliğ edilir ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
        15-Dernekler Kanununun 19.20.23.26.28.29.30 ve 31 nci maddeleri, özel kanunlarından hüküm bulunmamak kaydıyla Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren sendikaları v eüst kuruluşları için de ceza hükümleriyle birlikte uygulanır.
        16-2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununa göre Derneklerce yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemler Dernekler Birimlerince yürütülür. Birden fazla İl i kapsayan yardım toplama faaliyeti için yerleşim yerinin bulunduğu İl in Valisinden izin alınır (İlgili Valiliklere ve İçişlerine Bildirilmek şartıyla)

 
Habere puan ver :      Düşük  
   Yüksek
Okuyan Kişi Sayısı:4815 | Oy Veren Kişi Sayısı:1 | Haberin Aldığı Puan:5
Yazdır
 
 
En Çok Okunan Haberler
04.10.2015 SOMALI ÇOCUKLARDAN ŞEYMA ŞAHİN'E ZİYARET
05.10.2015 BASIN DUYURUSU
03.10.2015 AMFİBİ GEMİ "BAYRAKTAR" DENİZE İNDİRİLDİ
15.06.2015 YOL ÇALIŞMASI
22.07.2015 YOL ÇALIŞMASI
En Çok Puan Alan Haberler
08.10.2015 BASIN DUYURUSU
07.10.2015 BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI
04.10.2015 SOMALI ÇOCUKLARDAN ŞEYMA ŞAHİN'E ZİYARET
03.10.2015 AMFİBİ GEMİ "BAYRAKTAR" DENİZE İNDİRİLDİ
06.10.2015 “TAKILARIN İNCİSİ İSTANBUL” İSİMLİ TAKI SERGİSİ...


Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86