TR

İL SYDV 2018 YILI İL VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE SEÇİMİ İLANI

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7 nci maddesi ve 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanunun 19. Maddesi gereğince; İl dahilinde mahalle muhtarlarının Valinin çağrısı üzerine yapacağı toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kendi aralarında seçecekleri iki muhtar üye ile İlde kurulan ve bu kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri iki temsilcinin İl Vakıf Mütevelli heyetinde görev alması hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle;

2018 yılı İl Vakıf Mütevelli Heyet üyelerini belirlemek amacıyla 14.12.2017 Perşembe günü;

Sosyal yardım amaçlarına yönelik faaliyette bulunan Vakıf ve Demek temsilcileri ile saat 10:00'da

İlimizdeki Mahalle Muhtarları ile saat 14:00'de,

Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı' nın (Eski Eminönü Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü) Kongre Salonunda seçim yapılacaktır.

Seçime iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile birlikte belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-Sivil Toplum Kuruluşlarının (Demek veya Vakıf) Başkan veya yöneticileri arasından yetkilendirilmiş bir temsilcisi,

  • Demek veya Vakıflarına ait Tüzük / Vakıf Senedi (Asıl ve Fotokopisi)
  • Yönetim Kurulu Kararı ile verilen Yetki Belgesi (Asıl ve Fotokopisi)

2-Mahalle Muhtarlarının,

  • Muhtar Kimliği

İlan olunur.

İstanbul Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı