TR

İstanbul Çocukları Vakfının 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı

İstanbul Çocukları Vakfının 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Vakıf Resmi Senedinin 9 uncu maddesi hükmü gereğince 9 Mart 2017 Perşembe günü saat 14:00'da Alay Köşkü Caddesi Cağaloğlu/İSTANBUL (Valilik arka bahçesi) adresindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23 Mart 2017 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Toplantıda vekaleten oy kullanılmaz.

Gündem:

- Yoklama
- Açılış (Başkan veya Başkan Yardımcısı)
- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- Divan teşekkülü (1 Başkan, 2 Yazman seçimi)
- Divana Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi
- 01.01.2016-31.12.2016 tarihli;

* Faaliyet Raporunun sunulması,
*Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının sunulması,
*Denetim Raporunun sunulması,
*Raporların müzakeresi,

- 2018 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
-Dilek ve temenniler
-Kapanış