TR

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

İlgi : 19 Aralık 2007 tarih ve 2673 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 2007/12937 sayılı "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"

İlgi Yönetmelik uyarınca; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esasları belirlenmiştir.

İlgi Yönetmelikte maddeler halinde belirtilen hususların titizlikle incelenerek;

-İlimizdeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde (iş merkezleri, kültür merkezleri, sinema, tiyatro, düğün salonları v.b.) yangın önleme ve söndürme tedbirlerinin alınması

-Yangının can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için, yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim esaslarının dikkate alınması,

-Belediyeler, Kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler; bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini ve bu yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemelerde bulunulması,

-Acil durum ekipleri oluşturularak, yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetlerinde, itfaiye ile iş birliği ve organizasyon konularında tatbiki eğitim verilmesinin sağlanması,

-Sorumluluk ve yasaklarla ilgili hususların uygulanmasında kamu yapılarında kurumun en üst amiri, kat mülkiyeti tespit edilmiş yapılarda yöneticiler ve site yöneticileri ve diğer binalarda ise bina malikleri sorumlu olup, sorumluların ilgili yönetmeliğe göre işlem yapması,

-Binaların kulanım özellikleri yönetmelikte belirtilmiş olup, belirtilen özellikler dışında kullanılan binaların tespit edilerek ilgili yönetmelik hükümlerine göre yasal işlemlerin yapılması,
-Binalara ilişkin genel yangın güvenliği hükümleri dikkate alınarak binalarda kullanılacak yapı malzemeleri yangın yönetmeliği hükümlerine uygun olmasının sağlanması,

-Kullanılmak üzere tasarlanan her yapı, yangın veya diğer acil durumlarda kullanıcıların hızlı kaçışlarını sağlayacak yeterli kaçış yolları, dış kaçış geçitleri ile donatılmalı ve Yangın Güvenlik Holü oluşturulmasının sağlanması,

-Binaların yıldırım tehlikesine karşı korunması için belirtilen standartların yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi,

-Binalara konulan söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilerek yıllık genel bakımlarının yaptırılması,

-Tehlikeli maddelerin (LPG depoları, dolum ve doğal gaz dağıtım tesisleri) depolanması ve kullanılmasında ilgili mevzuatta belirtilen standartlara uyulması,

-Binalarda bulunan yangın söndürme sistemleri, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanması, tesis edilmesi ve çalışır durumda tutulması,

-Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullandıkları ile ruhsat verdikleri binaların, tesis ve işletmelerin de Yönetmelik esaslarına göre tedbir alınması hususlarında;

Başta Kaymakamlar, Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının İl ve İlçe Müdürleri olmak üzere görevli ve yetkili sıralı amirlerce takip edilmesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim.

Vasip ŞAHİN
Vali