TR

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İSTANBUL VALİLİĞİ
Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ SÜRE )
1 TASDİK
(Normal tasdik)
  • Tasdik edilecek resmi belge.
  • Belgeyi getiren kişinin, üzerinde T.C. Kimlik Numarası yer alan kimliği.
  • Belgeyi getiren kişi, yabancı ise pasaportu veya ikamet tezkeresi.
  • Şirketler veya vize firmaları tarafından, farklı kişilere ait belgeler getirilmesi halinde, şirketin antetli kağıdına düzenlenmiş ve kişilerin isimlerinin yer aldığı liste.
***Apostil tasdik işlemleri ve ilimizdeki Konsolosluklarca düzenlenen veya onaylanan belgelerin tasdik işlemleri sadece Kaymakamlıklarca yapılmaktadır.***
Bir evrak birkaç dakikada
tasdik edilmektedir.
Tamamlanma süresi
tasdik edilecek evrakın
adedine göre değişmektedir.
2 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6353 sayılı Kanun ile eklenen Ek 1. Madde uyarınca aylık bağlanması ile ilgili iş ve işlemler. 17/07/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna, 12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04/07/2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun ile eklenen, Ek 1. Madde uyarınca aylık bağlanacaklar için İstenen Belgeler:

Zarar Görenin Kendisine Aylık Bağlanabilmesi için İstenen Belgeler:
1- Dilekçe
2- Zarar Tespit Komisyonu Kararı
3- Terör suçlarından dolayı hüküm giyip giymediklerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak yazının aslı (Adli Sicil Kaydı)
4- Kimlik Araştırma Belgesi
5- 5233 Sayılı Kanuna Göre derecelendirilmiş (1,2,3 derece) Sağlık Kurulu Raporu
6- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
7- Olay Yeri Tespit Tutanağı
8- Taahhütname

Eşine Aylık Bağlanabilmesi için İstenen Belgeler:
1- Dilekçe
2- Zarar Tespit Komisyonu Kararı
3- Ölenin ve Eşinin Terör suçlarından dolayı hüküm giyip giymediklerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak yazının aslı (Adli sicil Kaydı)
4- Kimlik Araştırma Belgesi
5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
6- Veraset İlamı
7- Olay Yeri Tespit Tutanağı
8- Taahhütname

Çocuklarına Aylık Bağlanabilmesi için İstenen Belgeler:
1- Dilekçe
2- Zarar Tespit Komisyonu Kararı
3- Ölenin ve çocuklarının her birisi için ayrı ayrı Terör suçlarından dolayı hüküm giyip giymediklerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak yazının aslı (Adli sicil Kaydı)
4- Kimlik Araştırma Belgesi
5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
6- Veraset İlamı
7- 18 yaşından Büyükler için Öğrenci Belgesi
8- Olay Yeri Tespit Tutanağı
9- Taahhütname

Anne ve Baba’ya Aylık Bağlanabilmesi için İstenen Belgeler:
1- Dilekçe
2- Zarar Tespit Komisyonu Kararı (Aslı gibidir Onaylı)
3- Ölenin, Annesinin ve Babasının her birisi için ayrı ayrı Terör suçlarından dolayı hüküm giyip giymediklerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak yazının aslı (Adli Sicil Kaydı)
4- Kimlik Araştırma Belgesi
5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
6- Veraset İlamı
7- Olay Yeri Tespit Tutanağ
8- Taahhütname
*Tüm evraklar, “Asıl” veya “Aslı Gibidir” tasdikli olacaktır. Eğer evraklar “Aslı Gibidir” şeklinde tasdik edilmiş ise; evraklarda mutlaka tasdik eden kişinin isim ve unvanı yer alacaktır.*
İlimizde meydana
gelen terör olaylarında
zarar görenler tarafından
hazırlanan evrakların tamamı, eksiksiz olarak Müdürlüğümüze teslim edildiğinde, vakit kaybedilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.
3 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun Ek 1 inci maddesinde yer alan bildirimleri kabul etmek. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa Ek-1 maddesine göre yapılacak etkinliklerde istenilen evraklar: A- Gerçek kişi müracaatlarında istenilen evraklar:
1. Etkinliğin yapılmasından en az 48 saat önceden ve çalışma saatleri içinde etkinliğin amacı, yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatlerini belirten bildirim dilekçesi.
2. Müracaatta bulunan kişi ile sahne alacak sanatçıları, oyun veya temsile katılan kişilerin T.C. Kimlik numaraları, adli sicil beyanları, adresleri, telefon numaraları, meslekleri ve çalışma yerlerini belirten evrak,
3. Sahne alacak sanatçılar, oyun veya temsile katılacak kişiler yabancı ise pasaport fotokopisi

B- Şirket Müracaatlarında istenen evraklar:
1- Etkinliğin yapılmasından en az 48 saat öncesinde ve çalışma saatleri içerisinde etkinliğin amacı, yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatlerini belirten bildirim dilekçesi.
2- İmza sirküleri fotokopisi,
3- Vergi levhası fotokopisi,
4- Ticari faaliyet belgesi fotokopisi,
5- Mekân sözleşmesi fotokopisi,
6- Özel güvenlik sözleşmesi fotokopisi,
7- Bilet örneği,
8- Sahne alacak sanatçıların, oyun veya temsile katılan kişilerin T.C. kimlik numaraları, adli sicil beyanları, adresleri, telefon numaraları, meslekleri ve çalışma yerlerini belirten evrak,
9- Sahne alacak sanatçılar, oyun veya temsile katılacak kişiler yabancı ise pasaport fotokopisi.

C- Dernek, Vakıf, Sendika, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler, Kamu ve Özel Eğitim Kurumları veya Siyasi Parti Müracaatlarında istenen evraklar:
1- Etkinliğin yapılmasından en az 48 saat öncesinde ve çalışma saatleri içerisinde, etkinliğin amacı, yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatlerini belirten bildirim dilekçesi.
2- Yönetim kurulu kararı fotokopisi,
3- Mekân sözleşmesi fotokopisi,
4- Özel güvenlik sözleşmesi fotokopisi,
5- Bilet örneği,
6- Sahne alacak sanatçıların, oyun veya temsile katılan kişilerin T.C. kimlik numaraları, adli sicil beyanları, adresleri, telefon numaraları, meslekleri ve çalışma yerlerini belirten evrak,
7- Sahne alacak sanatçılar, oyun veya temsile katılacak kişiler yabancı ise pasaport bilgisi.
*2559 sayılı Kanunun Ek-1 maddesi kapsamında düzenlenecek etkinliklerle ilgili Valilik Makamının 16.06.2014 tarih ve 30120 sayılı Yetki Devri konulu onay yazısı gereğince, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Üniversitelerin, Kamu ve Özel Eğitim Kurumlarının, Vakıflar ve Derneklerin, İlçe Kaymakamlıklarına müracaat etmesi gerekmektedir.*
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun İstisnalar Başlıklı 4. maddesine istinaden düzenleme hakkının kullanılmasında istenilen evraklar:
A- Dernek, Vakıf, Sendika veya Siyasi Parti Müracaatlarında istenen evraklar:
1- Etkinliğin yapılmasından en az 48 saat öncesinde ve çalışma saatleri içerisinde, etkinliğin amacı, yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatlerini belirten bildirim dilekçesi.
2- Yönetim kurulu kararı fotokopisi,

B- Şirketler ve Gerçek Kişilerin Müracaatları için gerekli evraklar
1- Etkinliğin yapılmasından en az 48 saat öncesinde ve çalışma saatleri içerisinde etkinliğin amacı, yapılacağı yer, gün, başlayış ve bitiş saatlerini belirten bildirim dilekçesi.
*Valiliğimizce; Toplantı ve Gösteri yürüyüş alanları Fatih Yenikapı Sahil Alanı, Maltepe Sahil Alanı, Bakırköy Cumhuriyet Meydanı, Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii Alanı,Kadıköy Yeni Salı Pazarı Alanı, Kartal Meydan Alanı ve Pendik Cumartesi Açık Halk Pazarı Alanı olarak belirlenmiştir.*
Etkinlik bildiriminin, Etkinliğin
yapılmasından
en az 48 saat
önce ve çalışma
saatleri içinde yapılması gerekmekte olup,
Etkinlik zamanına kadar sonuçlandırılmaktadır.
4 5233 sayılı Kanun kapsamında Zarar Tespit Komisyonu Başkanlığına yapılan başvuruları kabul etmek. Yaralanma nedeniyle yapılan başvurularda istenen belgeler:
1- Dilekçe.
2- Olayın meydana geliş tarzını ve kişilerin etkilenme durumunu açıklayan Olay Tutanağı-Müşteki İfade Tutanağı.
3- Yaralanmayı takiben gidilen sağlık kuruluşuna ait ilk müdahale raporları, görülen tedavilere ait belgeler ve yaralının kaç gün işinden gücünden geri kaldığını gösteren rapor. (İstirahat Raporu)
4- Nüfus Cüzdanı Örneği.

Engellilik nedeniyle yapılan başvurularda istenen belgeler:
1- Dilekçe.
2- Olayın meydana geliş tarzını ve kişilerin etkilenme durumunu açıklayan Olay Tutanağı-Müşteki İfade Tutanağı.
3- Yaralanmayı takiben gidilen sağlık kuruluşuna ait ilk müdahale raporları görülen tedavilere ait belgeler ve yaralının kaç gün işinden gücünden geri kaldığını gösteren rapor (İstirahat Raporu) veya engelli hale durumu varsa engellilik % (?) sini de belirten Sağlık Kurulu Raporu.

Ölüm nedeniyle yapılan başvurularda istenen belgeler:
1- Dilekçe.
2- Olayın meydana geliş tarzını ve kişilerin etkilenme durumunu açıklayan Olay Tutanağı-Müşteki İfade Tutanağı.
3- Ölü Muayene ve Otopsi Tutanağı, bu tutanağın düzenlenmediği hallerde düzenlenememe sebeplerini açıklayan belgeler ve varsa Defin Ruhsatı.
4- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
5- Veraset İlamı.

Taşınır ve Taşınmazların zarar görmesi nedeniyle yapılan başvurularda istenen belgeler:
1- Dilekçe.
2- Olayın meydana geliş tarzını ve kişilerin etkilenme durumunu açıklayan Olay Tutanağı-Müşteki İfade Tutanağı.
3- Zarar gören taşınır ve taşınmazların kendi tasarrufunda (Tapu-Araç Ruhsatı-Kira Kontratı) bulunup bulunmadığını gösterir her türlü kayıt ve belge.
4- Konut, İşyeri veya Kasko Sigortası olanlar için, Sigorta Şirketlerinin ödeme yapmaması halinde, neden ödeme yapmadıklarını gerekçeleri ile açıklayan yazı.

5- Zarar gören Şirket ise; -İmza Sirküleri. (Şirketi Temsile Yetkili)
-Ticaret Sicil Gazetesi.
-Vergi Levhası.

6- Araç pert-total ise veya Konut ve İşyerlerinde büyük çapta hasar varsa; Sulh Hukuk Mahkemesinden alınacak Bilirkişi Raporu.
*Başvuruların, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun’un 6. Maddesi hükmü uyarınca, olayın öğrenildiği tarihten itibaren 60 gün içinde yapılması gerekmektedir
Başvuru tarihinden itibaren 6 ay
(Zorunlu hallerde
Valilik Makamının
onayı ile 3 ay
uzatılabilir.)
5 İl İnsan Hakları Kuruluna yapılan başvuruları kabul etmek ve sonuçlandırmak. 1-Dilekçe
2- Şikayet ile ilgili bilgi ve belgeler
Başvurular,
mümkün olan
en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü

İsim : Canan ALTUNSOY
Unvan : Hukuk İşleri Şefi
Adres : İstanbul Valiliği
Tel : 0 212 455 59 00
Faks : 0 212 519 11 11
E-Posta
 
 
İkinci Müracaat Yeri: Valilik Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü

İsim : Canan ATALAY
Unvan : Hukuk İşleri Şube Müdürü
Adres : İstanbul Valiliği
Tel : 0 212 455 59 00
Faks : 0 212 514 18 51
E-Posta :