İstanbul Valisi
 
  A'dan Z'ye Kurumlar
 
  Hizmetlerimiz
 
  Alt Siteler

  

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Vatandaşlık BaşvurusuVatandaşlığa Alınma Başvurusu

a)Genel olarak Türk vatandaşlığına alınma başvurusu;

Genel olarak Türk vatandaşlığına alınma başvurusunda:

1.Form dilekçe(VAT-3),

2.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

3.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

4.Medeni Hal Belgesi ve evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

6.Genel sağlık bakımından çevresi ve toplum sağlığı açısından tehlike teşkil edecek bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınacak RAPOR,

7.Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe konuşabildiğini gösteren Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan belge veya Türkiye’de herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim gördüğünü gösteren belge,

8.Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin mesleğini ve gelirini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası ve benzeri belge veya birinci derece yakınlarının geçimlerini sağladıklarına ilişkin TAAHHÜT BELGESİ,

9.Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait Nüfus Kayıt Örneği,

10.18 Yaşından küçük, reşit olmayan çocuklar var ise; Çocuk yurt dışında doğmuş ise, çocuğa ait DOĞUM BELGESİnin (APOSTİL TASDİKLİ)NOTER TASDİKLİ TÜRKÇE TERCÜMESİ, Çocuk Türkiye’de dünyaya gelmiş ise, HASTANE DOĞUM RAPORU ile İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınacak MERNİS DOĞUM TUTANAĞI,

11.Eşlerden birinin Türk Vatandaşlığına müracaat etmemesi halinde; Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış(APOSTİL TASDİKLİ) muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),

12.Eşlerin daha önceki evliliklerinden yada evlilik dışı birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşından küçük çocukları için; Bakanlık Makamının 12.06.2009 tarih ve 99552 sayılı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna Göre Açıklamanın 2.5.1. maddesinde istenen belgeler,

13.Başvuru tarihinden geriye doğru yabancı soylular için (5) beş yıl, Türk soylular için (2) iki yıl Türkiye’de kesintisiz ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğü’nce düzenlenmiş Giriş çıkışlarını gösteriri belge(İKAMET HESAPLAMASI),

14.Türk Soylu olan yabancıların Türk soylu olduklarını gösterir belge getirmeleri ilgililerin lehine değerlendirilecektir.(Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

 

15.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını gösterir noter tasdikli örneği),

16.Herhangi bir suçtan yargılanmış ise buna ilişkin Mahkeme Kararı,

17.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

30 dakika
b)Evlenme ile vatandaşlığa alınma başvurusu;

Evlenme ile vatandaşlığa alınmada:

1.Form dilekçe (VAT-6) ,

2.Türk vatandaşı eşine ait tam açıklamalı nüfus kayıt örneği.(Nüfus müdürlüğünden),

3.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterirpasaportveya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

4.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Türkiye ‘de evlenenlerden Uluslar arası Evlenme cüzdan fotokopisi Yurt dışında evlenenlerden Ülkesi makamlarından almış olduğu apostil onanlı Türkçe tercümeli belge,

6.İkamet tezkeresinin işlem gören her sayfasının NOTER TASDİKLİ fotokopisi,

7.Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,

8.Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı,

9.Türk Vatandaşı eşine ait Nüfus Cüzdanının (T.C.Kimliği) fotokopisi (Ön ve Arkası yüzü okunaklı biçimde olacak),

10.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

11.Eşlerin daha önceki evliliklerinden yada evlilik dışı birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşından küçük çocukları için; Bakanlık Makamının 12.06.2009 tarih ve 99552 sayılı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna Göre Açıklamanın 2.5.1. maddesinde istenen belgeler,


20 dakika

c)Evlat Edinme ile vatandaşlığa alınma başvurusu;

Evlat Edinme ile vatandaşlığa alınmada;

1.Evlat edinen veya veli ya da vasinin isteğini belirten Form dilekçe (VAT-7),

2.Çocuğun hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir belge, Kimlik (pasaport, kimlik…vs.) Noter tasdikli Türkçe Tercümesi,

3.Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin NOTER TASDİKLİ TÜRKÇE TERCÜMESİ(Apostil Onanlı),

4.Doğum Belgesine dayanılarak düzenlenecek Doğum Tutanağı (VGF-01),

5.Evlat edinene ait Nüfus Kayıt Örneği,

6.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,20 dakikad)İstisnai olarak vatandaşlığa alınma başvurusu;

İstisnai olarak vatandaşlığa alınmada;

1.Form dilekçe(VAT-4),

2.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

3.Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

4.Medeni Hal Belgesi ve evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

6.Eşlerden birinin Türk Vatandaşlığına müracaat etmemesi halinde; Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış(APOSTİL TASDİKLİ) muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),

7.Eşlerin daha önceki evliliklerinden yada evlilik dışı birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşından küçük çocukları için; Bakanlık Makamının 12.06.2009 tarih ve 99552 sayılı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna Göre Açıklamanın 2.5.1. maddesinde istenen belgeler,

8.Varsa Türk vatandaşı olan birinci ve ikinci derece yakınlarına ait Nüfus Kayıt Örneği,

9.Türk Soylu olan yabancıların Türk soylu olduklarını gösterir belge getirmeleri ilgililerin lehine değerlendirilecektir. (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

10.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını gösterir noter tasdikli örneği),

11.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,30 dakika


e)Türk Vatandaşlığının Yeniden kazanılma başvurusu;

Türk Vatandaşlığının Yeniden kazanılmasında;

1.Form dilekçe(VAT-5),

2.Nüfus Kayıt Örneği,

3.Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

4.Türk Vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde değişiklik olmuş ise buna ilişkin belge, evli ise Evlenme Belgesi, boşanmış ise Boşanma Belgesi, dul ise Eşine Ait Ölüm Belgesi (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan Nüfus Kayıt Örneği veya benzeri belge (Usulüne göre onaylanmış belgelerin NOTER TASDİKLİ TERCÜMELERİ) (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

6.Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin NOTER TASDİKLİ TERCÜMESİ,

7.5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 14 ncü maddesi uyarınca yeniden Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi için başvuru tarihinden geriye doğru üç yıl ikamet etmiş olduğunu gösterir İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak ikamet tezkeresi ve giriş çıkışları gösteren belge (İKAMET HESAPLAMASI),

8.Başvuru tarihinden itibaren ileriye doğru en az (3) üç aylık ikamet tezkeresi (İşlem, işlem gören her sayfasını gösterir noter tasdikli örneği),

9.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,20 dakika

f)Doğuştan K.K.TC. Vatandaşlarının Vatandaşlığa alınma başvurusu;

Doğuştan K.K.TC. Vatandaşlarının Vatandaşlığa alınmasında;

1.Form dilekçe(VAT-11)

2.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığını doğumla kazandığını gösterir yetkili makamlarca verilmiş belge (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

3.Medeni hale İlişkin Belge (APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

4.Evli ise eşinin varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge(APOSTİL TASDİKİ YAPILMIŞ),

5.Eşlerden birinin Türk Vatandaşlığına müracaat etmemesi halinde; Türk Vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış(APOSTİL TASDİKLİ) muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi),

6.Eşlerin daha önceki evliliklerinden ya da evlilik dışı birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşından küçük çocukları için; Bakanlık Makamının 12.06.2009 tarih ve 99552 sayılı 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanuna Göre Açıklamanın 2.5.1. maddesinde istenen belgeler,

7.Hizmet Bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz,

20 dakika

2

Vatandaşlıktan Çıkma Başvurusu

a)Çıkma başvurusu

1.Form Dilekçe(Vat-9 formu. Müdürlüğümüzden temin edilecektir.)

2.Hangi ülke vatandaşı olduğunu gösterir belge (APOSTİLLİ)

3.Nüfus Kayıt örneği ( İlçe Nüfus Müdürlüklerinden temin edilecektir.)

15 dakika

b)Çıkma belgesi teslimi

1.T.C Nüfus Cüzdanı ve 2 adet fotokopisi.

2.T.C Pasaportu ile işlem gören her sayfasının 2 adet fotokopisi veya hiç T.Cpasaportu almamış ise bunu belirtir dilekçe vefotokopisi

20 dakika

c)5203 sayılı belge müracaat ve teslimi

1.Dilekçe

2.Nüfus Kayıt örneği

3.Pasaport veya kimliğin Türkçe tercümesi ve noter tasdiği

4.2 adet fotoğraf

20 dakika

3

Bilgi edinme başvurusu

Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

Birim içi 15 gün

Birim dışı 30 gün


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:İSTANBUL İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İsim:Mehmet GÜNGÖR
Unvan:İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü
Adres:Binbirdirek Mahallesi Dizdariye Medresesi Sokak
Tel :0212 518 20 80-81
Faks :0212 518 20 82
E-Posta :istanbul@nvi.gov.trİkinci Müracaat Yeri:İSTANBUL VALİLİĞİ
İsim :LeventGÜNÇAL
Ünvan:Vali Yardımcısı
Adres:Ankara Caddesi 34410No:10Çemberlitaş Fatih/İstanbulCağaloğluFatih /İSTANBUL
Tel :0212 455 59 00
Faks :0212 512 20 86
E-Posta :bimer@istanbul.gov.trTasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86