İstanbul Valisi
 
  A'dan Z'ye Kurumlar
 
  Hizmetlerimiz
 
  Alt Siteler

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Tarım Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NOVATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADIBAŞVURUDA İSTENEN BELGELERHİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteklemesi1- Başvuru formu ve taahhütname (Ek1)30 DAKİKA
2- Nüfus cüzdanının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
3- Hizmet alım/satım faturası veya makbuz
4- ÇKS,AKS,Su Ürünleri veya Türk-Vet kayıt sistemi belgesi(İl /İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı sureti)
5- Pasaportların İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
6- Döner sermaye makbuzu
7- Dosya
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
2Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmeti Verecek Üretici Örgütlerine Ziraat Odalarına Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi1- Başvuru dilekçesi (EK-1)30 DAKİKA
2- Tarım Danışmanı istihdam etmek için yetkili kurul kararı
3- Tarımsal Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç,alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge
4- Dosya
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.


3Dernek ve Vakıflara Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi1- Başvuru Dilekçesi(EK-4)30 DAKİKA
2- Üye listeleri ve sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduklarını gösteren tüzüklerin onaylı örneği
3- Tarımsal Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç,alet ve büro donanımı durumunu gösterir belge
4- Dosya
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
4Şirketlere Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi1- Başvuru Dilekçesi(EK-5)30 DAKİKA

2- En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanının tarımsal danışmanlık hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura
3- Adı,adresi,vergi numarası var ise logosuna ait belgeler
4- Kurucularına,ortaklarına ait kimlik ve diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
5- Yöneticinin,varsa tarım danışmanlığı sertifikasının İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
6- İstihdam edilen Tarım Danışmanlarının(biri uzman ve en az 3 danışman) diplomaları,danışmanlık sertifikaları,sözleşmeleri,sosyal güvenlik belgeleri,kimlik belgeleri ve ilgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı suretleri
7- Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin şirket adına imza atma yetkili olduğunu gösterir.Noter onaylı imza sirküleri
8- Tarımsal Danışmanlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç,alet ve büro donanımını durumunu gösterir belge
9- Dosya
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
5Serberst Tarım Danışmanlarına Yetki Belgesi Verilmesi1- Başvuru Dilekçesi(EK-7)30 DAKİKA
2- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi fatura
3- Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylanmış belge
4- Yönetmelik kapsamında alınmış Tarımsal Danışmanlık sertifikasının veya geçici tarım danışmanlığı belgesininİl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
5- İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
6- Danışmanlık bürosunun adresi,telefon numarası gibi iletişim bilgileri
7- Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri
8- Dosya
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
6Serbest Tarım Danışmanlarına Geçici Tarım DanışmanlığıYetki Belgesi Verilmesi1- Öğrenim belgesinin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti30 DAKİKA
2- Nüfus cüzdanınınİl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
3- 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Yetki belgesi alınması için istenen belgeler(Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarının 13.maddesinde belirtilen-Sertifika hariç)
5- Dosya

Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
7Üretici Örgütleri Ziraat Odaları veya Bunların Üst Birlikleri Şirketler veya Dernek Vakıflarda Çalışan ya da Çalışacağını Belgeleyenlere Geçici Tarım Danışmanlığı Yetki Belgesi Verilmesi1- Öğrenim belgesinin İl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti30 DAKİKA2- Nüfus cüzdanınınİl/İlçe Tarım Müdürlüğünce onaylı sureti
3- 2 adet vesikalık fotoğraf
4- Halen çalışıyor ise çalıştığı kuruluştan çalıştığına dair yazı
5- Çalışmaya başlayacak ise çalışacağı kuruluştan çalıştığına dair taahhüt yazısı
6- Çalıştığı veya çalışacağı kuruluşun “ Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi” aldığına dair İl Tarım Müdürlüğünden yazı
7- Dosya
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
8Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Eğitimi Düzenlenmesi Yetki Belgesi Verilmesi1- Başvuru formu (EK-2)30 DAKİKA
2- Eğiticilere ait bilgi formu (EK-3)
3- Ön inceleme raporu (İl Tarım Müdürlüğünce düzenlenir.)
4- Dosya
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
9Hisseli Satış Uygunluk Belgesi1- Tapu Müdürlüğünden yazı1 SAAT
2- Döner sermaye makbuzu
10Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanım İzni1- Tarım dışı amaçla kullanılması talep edilen arazinin tapu kaydı3 GÜN
2- Koordinat değerli ve üzerinde işaretlenmiş olan 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritası
3- 1/5000 ölçekli kadastral paftası veya aplikasyon krokisi
4- Etüt bedeli için döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
11TarımsalYapı Kullanım İzni1- Tarım dışı amaçla kullanılması talep edilen arazinin tapu kaydı3 GÜN
2- Koordinat değerli ve üzerinde işaretlenmiş olan 1/25.000 ölçekli topoğrafik haritası
3- 1/5000 ölçekli kadastral paftası veya aplikasyon krokisi
4- Yapılması planlanan yapının (ahır, depo, sundurma, mandıra vs.) mimari projesi (2 takım)
5- Müracaat sahibine ait çiftçilik belgesi veyahut Çiftçi Kayıt Sistemi
belgesi
6- Tarımsal etüt yapılması gerekiyor ise döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
12Gelir Durumu Tesbiti1- Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan matbu form30 DAKİKA
2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
13Gelir Durumu Tesbiti(özürlüler için evde bakım)1- Başvuru dilekçesi30 DAKİKA
2- Tapu Müdürlüğünden alınan yazı
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
14Yağlı Tohumlar Prim Desteklemesi1-Başvuru Dilekçesi(sadece Çks kaydı olanlar başvuru yapabilirler)15 DAKİKA
2- Satışı yapılan ürüne ait fatura,
3- Döner sermaye makbuzu
15Çeltik Ekim Ruhsatı1- Başvuru dilekçesi15 DAKİKA
2- Tapu kaydı ya da beyan
3- Banka dekontu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
16Çeltik Ekimi İle İlgili Şikayetler1- Başvuru dilekçesi10 GÜN
17Çiftçi Malları İle İlgili Şikayetler1- Başvuru dilekçesi10 GÜN
18Anaç Koyun Keçi Desteklemesi1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)1 GÜN
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
19Suni Tohumlama İznia) Serbest Veteriner Hekimler :2 GÜN
1- Başvuru dilekçesi
2- Suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopisi
3- 6343 sayılı Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılmış yönetmeliğe uygun olarak alınmış muayenehane veya poliklinik açma ruhsatının fotokopisi ve oda kayıt belgesi
b) Özel Hayvan Hastaneleri:
1- Başvuru dilekçesi
2- Hayvan hastanelerinin Kuruluş,Açılış,Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğine uygun olarak alınmış özel
hayvan hastanesi ruhsatının fotokopisi
3- Hastane adına suni tohumlama yapacak Veteriner Hekime ait onaylı iş sözleşmesi ve suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopisi ve oda kayıt belgesi
c) Suni Tohumlama Yapmak Üzere Kurulmuş Olan Şirketler:
1- Başvuru dilekçesi
2- Şirketin faaliyetleri ile ilgili Ticari Sicil Gazetesi,
3- Şirket adına suni tohumlama yapacak Veteriner Hekime ait onaylı iş sözleşmesi,suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopisi ve oda kayıt belgesi
d) Birlikler,kooperatifler ve hayvancılık işletmeleri:
1- Başvuru dilekçesi
2- Birlikler,kooperatifler ve hayvancılık işletmeleri adına suni tohumlama yapacak Veteriner Hekime ait onaylı iş sözleşmesi
3- Suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopisi ve oda kayıt belgesi
e) Kanatlı ve suda yaşayan hayvanlar ile arılar ve ipekböceklerine suni tohumlama yapacak kişiler :
1- Başvuru dilekçesi
2- Diploma fotokopisi
3- Suni tohumlama kurs sertifikasının fotokopisi
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
20Anaç Sığır Ve Manda Desteklemesia) Anaç sığır desteklemesinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler :1 GÜN
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvulur.Üretici örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)
b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler:
1- Başvuru dilekçesi
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
21Buzağı Desteklemesi1- Başvuru dilekçesi (Soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile, ön soykütüğüne kayıtlı olanlar doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur.)1 GÜN
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
22İstatiki Bilgi Talebi1- Başvuru Dilekçesi15 GÜN
23Su Ürünleri Yetiştiriciliği(Ön İzin)1- Başvuru dilekçesi15 GÜN
2- Yetiştiricilik yapılacak alanın 1/25000 ölçekli haritası
3- Karada kurulacak tesisler için kurulacağı alanın mülkiyet durumunu açıklayıcı belge
4- İç sularda ağ kafeslerde, tesisin kurulacağı kaynağın aylar itibarıyla su kodlarını gösterir belge
5- Denizlerde ağ kafeslerde tesisin kurulacağı alan ile ilgili olarak Denizcilik Müsteşarlığının uygun görüş yazısı
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
24Su Ürünleri Yetiştiriciliği(Proje Onayı)1- Proje dosyası15 GÜN
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
25Su Ürünleri Yetiştiriciliği(Yetiştiricilik Belgesi)1- Başvuru dilekçesi (Tesis üretime geçtikten sonra 1 ay içerisinde başvurulacak)15 GÜN
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
26Su Ürünleri Avlak Sahasının Kiraya Verilmesi1- Başvuru dilekçesi25 GÜN


Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
27Tahsis Amacı Değişikliği TalebiMera Kanunu uygulamaları kapsamında yapılan başvurular kamu kuruluşları tarafından yapılmakta olup TAD işlemleri için;2-6 AY
1- Başvuru dilekçesi
2- Proje örneği
3- İmar planı
4- Kroki ve harita (1/5.000 ve 1/1.000)
5- Teknik ekip harcirahı
6- Arazi etüd ücreti
7- Kamu yatırımı olduğuna dair belgeler
8- Finansman kaynağı
9- Çevre Etki Değerlendirme raporu
28Mera Islah Projesi Müracaatı1-Başvuru dilekçesi1 AY
2- Mera Islah Projesi
3- Projenin uygulanacağı yere ilişkin sayısal harita
4- Arazi etüd ücreti
5- Fotoğraf
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi
durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
29Yem Bitkileri Desteklemesi1- Başvuru dilekçesi30 DAKİKA
2- Tohumluk faturası
3- Varsa tohuma ait sertifika belgeleri
4- Döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
30Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklemesi1- Başvuru dilekçesi30 DAKİKA
2- Destek talep formu
3- Tohumluk faturası
4- Tohuma ait sertifika belgeleri
5- Döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
31Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi1- Başvuru formu (EK-1)30 DAKİKA2- Tohumculuk kuruluşu ve kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin, tohum üretilecek araziye ait ÇKS belgesi
3- Tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (EK-2)
4- Tohumluk sertifikasının, ilgili İl/İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi (Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra istenir.)
5- Tohumluk beyannamelerinin onaylı sureti (İlgili İl Tarım Müdürlüğü tarafından onaylanacak)
6- TÜGEM tarafından verilen tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir belge
7- Tohum satış faturası (Satış işleminden sonra istenir.)
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
32Sertifikalı Fidan Desteklemesi1- Başvuru dilekçesi30 DAKİKA
2- Destek talep formu
3- Fidan faturası
4- Fidana ait sertifika belgeleri
5- Döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
33Mazot Ve Kimyevi Gübre Desteklemesi1- Mazot,gübre ve toprak analizi başvuru dilekçesi (EK-1)30 DAKİKA
2- Toprak analizi desteği talep formu (EK-1)
3- Toprak analiz raporu
4- Güncelleştirilmiş ÇKS kaydı
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
34ÇKS Kaydı Güncellenmesi1- Başvuru dilekçesi5 GÜN
2- Tanzim edilip onaylanmış “C” formu
3- Varsa kira,Muvafakatname-1 ve Muvafakatname-2 gibi özel evraklar
4- Döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
35Tarımsal Sulama Amaçlı Elektrik Aboneliği1- Başvuru dilekçesi2 GÜN
2- Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)
3- Tapu fotokopisi
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Hisseli arazilerde Muvafakatname ve tapu fotokopisi
6- Döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
36Kontrollü Örtüaltı Yönetmeliği Kapsamımnda Yapılan İşlemler1- Başvuru dilekçesi5 GÜN
2- Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)
3- Tapu fotokopisi
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Üretim kayıt cetveli (Form 1-A, Form 1-B )
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
37Bağcılık Yönetmeliği Kapsamında Yapılan İşlemler1- Başvuru dilekçesi5 GÜN


2- Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)
3- Tapu fotokopisi
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Üretim dosyası
6- Bağ üretici beyannamesi
7- Sertifikası var ise sertifika fotokopisi
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
38Tohumluk İhracat Uygulama Genelgesi1- Başvuru dilekçesi2 GÜN
2- Tohumluk ihracat formu
3- Sertifika
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
39Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyalleri İle Kesme Çiçek İthalatı1. Müracaat dilekçesi2 GÜN
2. Kontrol Belgesi : Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/5) esas alınarak düzenlenir (3 nüsha). Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz.
3. Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti. (3 (üç) nüsha) ve tercümesi.Proforma faturanın tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz.
4. Taahhütname: İthal edilecek çeşidin transgenik olmadığına dair ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlardan alınacaktır. İhracatçı kuruluş bu beyanını proforma faturada da belirtebilir.
5. Spesifikasyon Belgesi (Ürün standardı olanlar için; TS 3714 Gül-Kesme Çiçek, TS 3715 Krizantem-Kesme Çiçek,TS 3717 Karanfil- Kesme Çiçek, TS 3744 Glayöl-Kesme Çiçek gibi TS standardında belirtilen kriterlerin bulunduğunu veya ürün standardı bulunmayan ürünler için de TS 2262 Kesme Çiçek standardındaki kriterlerin bulunduğunu gösteren belge.)
(Yalnızca kesme çiçek ithalatı için geçerlidir. Akvaryum bitkisi ithalatında aranmaz.)
40Meyve Asma Fidan Ve Üretim Materyali İle Sebze ve Çilek Fideleri İthalatı1- Müracaat Dilekçesi.2 GÜN
2- Kontrol Belgesi (3 Suret): Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ( 2009/5) esas alınarak hazırlanmalıdır. Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz.
3- Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti (3 (üç) nüsha) ve tercümesi. Proforma faturada bulunması gereken hususlar şunlardır.
a. Proforma faturanın tarih ve sayısı (Tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz),
b. Materyalin teknik nitelikleri(anaç, fidan, aşılı fidan, aşı kalemi, çelik vb.),
c. İhracatçı firma adı, kaşesi ve adres bilgileri, ithal edilecek bitki veya bitki kısımlarının adedi ve parasal değeri.
4- Taahhütname I (Çeşidin transgenik olmadığına dair ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlardan alınacaktır)
5- Taahhütname II (Bahçe tesisi amacıyla düzenlenecek ithalat ön izinlerinde ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlardan istenecektir.)
Yukarıda belirtilen belgelere ilaveten,
A- Bir no’lu üniteler için;
a) Islahçı Materyali Beyanı,
b) Bitki Yetiştirme Ruhsatı,
c) Fidan Üretici Belgesi
B- İki no’lu üniteler için;
1- Orijin (kaynak) Sertifikası,
2- Ön temel sertifika veya ihracatçı ülkedeki yetkili sertifikasyon kuruluşunda temin edilen kademesini gösterir belge,
3- Bitki Yetiştirme Ruhsatı ve Fidan Üretici Belgesi
C- Üç ve dört no’lu üniteler için;
1- Orijin (kaynak) Sertifikası,
2- Ön temel veya temel sertifika veya ihracatçı ülkedeki yetkili sertifikasyon kuruluşundan temin edilen kademesini gösterir belge,
3- Bitki Yetiştirme Ruhsatı ve Fidan Üretici Belgesi,
4- Resmi veya yetkilendirilmiş kurum ya da kuruluşlardan alınan fidan sertifikası. (Dört no’lu üniteler için üretim materyalleri ithalatında)
D- Meyve / Sebze Bahçe Tesisi için;
a) Orijin (kaynak) Sertifikası,
b) Resmi veya Yetkilendirilmiş Kurum ya da Kuruluşlardan alınan fidan sertifikası,
c) Kapasite Raporu (Sebze fidesi ve çoğaltım materyali ithalatında),
d) Tapu kaydı veya en az 10 yıllık noter onaylı kira sözleşmesi, sebze ve çilek fidesi için tapu kaydı veya en az 3 yıllık noter onaylı kira sözleşmesi (Ticari amaçlı ithalatlar hariç)
e) Çeşit Özellik Belgesi
a) Taahhütname II (Ek 4)
E- Deneme için;
a) Islahçı Materyali Beyanı
b) Sebze Fidesi için Kapasite Raporu
Denemeyi yapacak araştırıcı kuruluştan alınan deneme yapılacağına ve sonuçların değerlendirileceğine dair bir dilekçe
41Tohumluk İthalatı1- Başvuru Dilekçesi.2 GÜN
1- Kontrol Belgesi : Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2009/5) esas alınarak düzenlenir (3 nüsha). Kontrol Belgesi 6 (altı) ay geçerli olup, bu süre uzatılamaz.
3- Proforma Faturanın aslı veya ithalatçı firma tarafından onaylanmış sureti. (3 (üç) nüsha) ve tercümesi. Proforma faturanın tarihi 6 (altı) aydan daha eski olamaz.
4- Taahhütname–2. İthal edilecek çeşidin transgenik olmadığına dair ithalatçı ve ihracatçı kuruluşlardan alınacaktır. İhracatçı kuruluş bu beyanını proforma faturada da belirtebilir.
5- Tohumluk Sertifikası:
a. Deneme-araştırma ve demonstrasyon amaçlı ithal edilecek tohumluklar için sertifika şartı aranmaz.
b. İthal edilecek her türlü tarla ve yem bitkileri tohumluklarında OECD tohumluk sertifikasıaranır.Tohum üretim amacıyla ebeveynleri yurt dışına ihraç edilerek bu ebeveynlerden elde edilen tohumlukların yurt içine ithalinde, ithal edilecek tohumluğun sınıf ve kademesini belirten tohumluk sertifikası istenir.
Sebze, tütün ve çim tohumluklarında geçerli olmak üzere;
a. OECD tohumluk sertifikası veya ISTA sertifikası veya ulusal ya da federal tohumluk laboratuarlarından temin edilmiş tohumluk analiz sertifikası istenir. Bu sertifikalar karışım halindeki çim tohumluklarında ise, her bir çeşit için ayrı ayrı ibraz edilecektir. A.B.D’den ithal edilecek çim tohumlukları için eyalet tohumluk laboratuarlarından alınan tohumluk analiz raporları da yeterlidir.
b. Patates tohumluğunda en az orijinal kademede olmak üzere, üretilmiş olduğu ülkenin resmi mercilerinden veya yetkilendirilmiş kurumlarından alınan ve ülkemizdeki sertifikasyon kuruluşlarının tohumluk sertifikasyonu için talep ettikleri bilgileri içeren, tohumluğun sınıf ve kademesini belirten tohumluk sertifikası istenir. Ayrıca tohumluk etiketleri ile sertifikada yer alan bilgilerin birbirleri ile uyumlu olması gereklidir.
c. Bakteri kültürü (innoculant) ithalatlarında, sertifika olarak analiz sertifikası istenir.
Kapasite Raporu. Ürün elde etmek amacıyla yapılacak Mantar Miseli ithalatında talep edilecek olup ilgili İl Müdürlüğü’nden temin edilecektir.
42Çiğ Süt Desteklemesi1- Süt faturası veya müstahsil makbuzu (Üretici tarafından üyesi olduğu Süt Üreticileri Birliğine teslim edilir.Süt Üreticileri Birliği tarafından Ulusal Süt Kayıt Sistemine kaydı yapılarak,İl/İlçe Tarım Müdürlüğüne onay için teslim edilir.)3 AY
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
43Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancı İzin Belgesi1- Dilekçe10 GÜN2- Diploma veya mezuniyet belgesi onaylı sureti.
3- Sınav sonuç belgesi.
4- Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi.
5- Nüfus cüzdanı sureti .
6- İki adet vesikalık fotoğraf.
7- Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış Ziraat Mühendisleri (Bitki Koruma Bölümü mezunları hariç) hizmet süresini gösterir belge.
8- Bunların dışında kalan Ziraat Mühendisleri,Ziraat Teknisyenleri ve meslek yüksek okullarının Bitki Sağlığıile ilgili dersi alarak mezun olmuş Ziraat Teknikerleri için sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 ve üzeri aldığını gösteren başarı belgesi.
9- Döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
44Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayilik İzin Belgesi1- Başvuru dilekçesi10 GÜN
2- Diploma veya mezuniyet belgesi
3- Bayilik yapılacak yerin açık adresi
4- Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi
5- İki adet vesikalık fotoğraf
6- Döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
45Bitki Koruma Ürünü Recete Yazma Yetki Belgesi1- Başvuru dilekçesi7 GÜN
2- Son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
3- T.C. Kimlik Numarası beyanı
4- İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu
5- Sınav sonuç belgesi (Bitki Koruma Bölümü Mezunları hariç)
6- iki adet vesikalık fotoğraf
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
46Bitki Yetiştirme Ruhsatı1- Başvuru dilekçesi20 GÜN
2- Taahhütname
3- Tapu ya da Kira Sözleşmesi, Tapu fotokopisi
4- Arazinin Çaplı Krokisi
5- Döner sermaye makbuzu
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
47Zirai Mücadele Alet ve Makinası İmalat İzin Belgesi1- Başvuruyu yapan firma veya şahsın, vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesinde niteliğini gösteren belge,10 GÜN
2- İşletmede imalattan sorumlu Makina Mühendisi veya tarımsal mücadele makinaları dersi almış bir Ziraat Mühendisinin iş sözleşmesi veya bu kişilerden danışmanlık alındığını gösterir taahhütname,
3- İnşaat planı; mevcut bir binadan istifade edilecek ise, esas bina ve tadilat planı,
4- İnşaatın yapıldığı veya binanın bulunduğu yerin açık adresi,
5-İmalathanede bulunan tezgah ve sistemlerin tip, model, kapasite ve teknik özellikleri ile bunlara ait tesisat planları,
6-İmal edilecek alet ve makinaların cinsi, modeli, tipi resmi, krokisi ve prospektüsü ile imal edilecek aletlerin teknik özelliklerini gösterir spesifikasyon (EK-1),
7- İşletmede istihdam edilecek personel sayısı ve bunların nitelikleri,
8- İşletmenin işletmeye açılacağı tarih,
9- İşletmenin işletme sermayesi miktarı.
10-İmalat Kontrol Defteri,
11-Diploma veya Mezuniyet Belgesi sureti,
12- Kimlik Belgesi fotokopisi,
13-İkametgah belgesi,
14- iki adet vesikalık fotoğraf,
48Zirai Mücadele Serbest Ziraat Mühendisliği Belgesi1- Başvuru dilekçesi10 GÜN
2- Diploma veya mezuniyet belgesi
3- Bayilik yapılacak yerin açık adresi
4- Nüfus cüzdanı sureti
5- Ticaret Sicil Kayıt örneği
6- İki adet vesikalık fotoğraf
7- Döner sermaye makbuzu
8- Sahip olduğu mücadele makineleri ve malzeme listesi
9- Faaliyette bulunacağı muhtemel bölge ve konular
10- Ziraat Mühendisleri Odasına kayıt Belgesi
Not : Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
49Metil Bromür Uygulama Belgesi1- Başvuru dilekçesi,1 GÜN
2- Fotoğraf (2 ad.)
3- Fumigasyon Operatörlük belgesi fotokopisi
50Kooperatif Kuruluşu1-Bir yerleşim merkezinde tarımsal faaliyette bulunmak amacıyla kooperatif kurmak için en az yedi (7) kişiden oluşan müteşebbis heyettekilerin imzasını taşıyan ve kurulacak kooperatif türüne göre kooperatif kurma talebini belirten dilekçe3 Ay
2-İkametgah belgeleri
3-Nüfus cüzdanı fotokopileri
4-Su Ürünleri Kooperatifleri için ruhsat tezkeresi
5-Döner sermaye makbuzu
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
51Kooperatiflerde Anasözleşme Değişikliği1-DilekçeBaşvuru tarihinden itibaren ilk olağan genel kurula kadar


2-Değiştirilmek istenen maddelerin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak yazılmış ve yönetim kurulunca imzalanmış metni (5 nüsha)
3-Anasözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğuna dair gerekçeli Yönetim Kurulu kararının noter onaylı örneği
4-Çalışma bölgesi genişletilecekse çalışma bölgesine dahil edilecek yerleşim birimi muhtarlarının Kooperatif Yönetim Kuruluna başvurduklarına dair dilekçe
5-Sulama Kooperatifinde çalışma bölgesi genişletilecekse
yeni topoğrafik harita ile sulama tesislerini yapan ilgili kuruluşun görüşü
6-Ortaklık payları artırılacaksa önceden alınması taahhüt edilen pay miktarının ödendiğini gösterir Kooperatif Yönetim Kurulu yazısı veya tasdikli bilanço
52Kooperatif Genel Kurulu Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme1- Dilekçe15 Gün
2- Çağrı için kararın örneği
3- Toplantı gündemi
Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin vezne alındısı
53KooperatifDenetimi1-Şikayet dilekçesi15 İş Günü

Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç tutulacaktır.
54Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (Makine Ekipman)1-Başvuru dilekçesi30 Dakika
2-İlgili tebliğ ve uygulama rehberi kapsamındaki istenilecek belgeler
55Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi (ekonomik yatırımlar ,tarımsal altyapı)1-Başvuru dilekçesi30 Dakika
2-İlgili tebliğ ve uygulama rehberi kapsamındaki istenilecek belgeler
56Kimyevi Gübre İthalat Uygunluk İzni1-İthalat uygunluk izni başvuru dilekçesi1 Saat
2-Analiz sertifikası (Certificate Of Analysis)
3-Proforma fatura
4-Başvuru sanayi amaçlı ise taahhütname
5-Döner sermaye makbuzu 2 adet fotokopisi

Not: İlk defa ithalat uygunluk izni için müracaat eden firmalar yukarıdaki belgelere ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere;
1-Ticaret Sicil Gazetesi
2-İmza sirküleri
3-Sanayi amaçlı olan müracaatlara yönelik başvuruda firmaya ait kapasite raporu
4-İş takibini yapacak kişi için vekaletname
57Islah Amaçlı1-İl hudutları içinde aynı tür, ırk veya hattan hayvanlarla çalışan yetiştiricilerden yedi kişi adı soyadı, köyü veya hayvan varlığını belirten dilekçe3 AY
Yetiştirici Birliği
(4631 sayılı Yasaya Göre)Not: Damızlık Sığır Yetiş. Birliği için kişi başı 5 adet sığır
Koyun Keçi Yetiş. Bir. için kişi başı 50 adet koç altı koyun/keçi
Arı Yetiştirici Birliği için kişi başına 50 adet arılı kovan
58Üretici Birliği Kuruluşu1- İl ve İlçe düzeyinde en az onaltı kurucu ortağın imza ettiğibaşvuru dilekçesi3 ay


2-Kurucuların Ziraat Odası çiftçilik belgesi
3-Kurucuların nüfus cüzdanı sureti
4-Her ürün veya ürün grubu için kapasite raporu
5-İl merkezinde kuruluyor ise 3 adet tüzük, İlçe bazında kuruluyor ise 4 adet tüzük
Not: Su Ürünleri Üretici Birliği kuruluşunda; yetiştiricilikte yetiştiricilik belgesi, avcılıkta ruhsat teskeresi
59Tabi Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardım1-Çiftçi veya ilgili muhtar tarafından, özel durumlar hariç, en geç bir hafta içinde mahallin mülki amirliğine dilekçe ile başvurulur.70 GÜN
Not:Hasar tespit çalışmalarının 70 gün içerisinde tamamlanamaması halinde gerekçe belirtilerek Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden ek süre için izin istenir.
60İhracat Sağlık Sertifikası1- Başvuru Dilekçesi5GÜN
2- Gıda Güvenliği Sağlık Sertifikası Beyannamesi (Ek–1)
3- Birden Fazla Ürün İçin Ekli Liste (Ek–2) (2 Adet -Antetli Kâğıda)
4- Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi Fotokopisi
5- Üretim İzin Belge Fotokopisi
6- Üretim İzni Olmayan Ürünlerin İhracatı Talep Ediliyorsa; Ürünlerin İç Piyasada Kullanılmayacağına Dair Taahhütname (Ek–3)
7- AB Ülkelerine İçeriğinde %10’dan Daha Az Fındık, Antep Fıstığı ve Kuru İncir Bulunan Ürünlerin İhracatında; Ürünlerin Yüzde-% Bileşimini Gösteren İçerik Belgesi
8- İthal Ürünün İhracatı Talep Edildiğinde; İthalat Uygunluk Yazısı, Gümrük Giriş Beyannamesi, Kontrol Belge Fotokopisi
9- İhracat Amaçlı Ürünlerde; Taahhütname,Etiket Örneği)
10- Vekâletname (Noter Onaylı)
61İhracattan Geri Gelen Ürünler İçin Uygunluk Yazısı Düzenlenmesi1- Başvuru Dilekçesi15 GÜN
2- Geri Gelen Ürünlere Ait Beyan Formu
3- İhracat Faturası (Çıkış Faturası)
4- Varsa İade Faturası ( Geliş Faturası)
5- Gümrük Çıkış(İhracat) Beyannamesi
6- Özet Beyan veya Yerine Geçebilecek Diğer Belgeler (Konşimento, Tır Karnesi, CMR Belgesi)
7- Varsa İhracat Aşamasında Bakanlığımızdan Alınmış Sağlık Sertifikası
62AB Ülkelerine Doğa Mantarı İhracatında ANNEX III Belgesi Düzenlenmesi1- Başvuru Dilekçesi5 GÜN
2- Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi Fotokopisi
3- Üretim İzin Belge Fotokopisi
4- Vekâletname (Noter Onaylı)
63Kuru Meyve Sağlık Sertifikası Düzenlemesi1- Başvuru Dilekçesi10 GÜN
2- İhracatçı Beyannamesi (Ek–5)
3- Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi Fotokopisi
4- Üretim İzin Belge Fotokopisi
5- Üretim İzni Olmayan Ürünlerin İhracatı Talep Ediliyorsa; Ürünlerin İç Piyasada Kullanılmayacağına Dair Taahhütname (Ek–3)
6- Vekâletname (Noter Onaylı)
64Serbest satış Sertifikası Düzenlenmesi1- Başvuru Dilekçe5 GÜN


2- Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi Fotokopisi
3- Üretim İzin Belge Fotokopisi
4- İthal Ürün İçin Serbest Satış Sertifikası Talep Edildiğinde; İthalat Uygunluk Yazısı, Gümrük Giriş Beyannamesi, Kontrol Belgesi Fotokopisi
5- Vekâletname (Noter Onaylı)
65Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi1- Başvuru Dilekçesi5 GÜN
2- Üretim İzin Belge Fotokopisi
3- Gümrük Çıkış Beyannamesi
4- Menşei Şahadetnamesi
66Yem Satış ve Depolama Ruhsatı Verilmesi1- Başvuru Dilekçesi15 GÜN
2- Vergi Levhası Fotokopisi
3- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Şirketler için)
4- Oda Faaliyet Belgesi
5- İmza Sirküleri Fotokopisi
6- Kira Kontratı ve Tapu Fotokopisi
67Yem Kontrol Belgesi Onaylanması1- Başvuru Dilekçesi15 GÜN
2- Kontrol Belgesi Formu (Matbuu 4 Adet Örnek)
3- Proforma Fatura veya Fatura
4- Analiz/Spesifikasyon Sertifikası
5- Veteriner Sağlık Sertifikası
6- Menşei Sertifikası
68Dahilde İşleme Kapsamında İthal Edilmiş Ürünlerden Elde Edilen İkincil İşlem Görmüş Yem Ürünlerine İthal İzin Belgesi1- Başvuru Dilekçesi10 GÜN
2- Dahilde İşleme İzin Belgesi Fotokopisi ( DTM İhracat Genel Müdürlüğünden Alınan)
3- Kontrol Belgesi Fotokopisi (Birden Fazla ise Tüm Kontrol Belgeleri)
4- Gümrük Giriş Beyannamesi Fotokopisi
5- Mutemetlik (Temsilcilik) Sözleşmesi Fotokopisi
69Yem İhracat Ön İzin Belgesi1- Başvuru Dilekçesi10 GÜN
2- İhracat İzin Belgesi (Gümrükleme Başka İlden Yapılacaksa 3 Takım Hazırlanacak)
3- Alıcı Firma Talep Yazısı veya Sözleşme
4- Analiz/Spesifikasyon Belgesi (Alıcı Firma Talep Yazısı veya Sözleşmede Yemin Niteliği ile İlgili Değerler Yoksa Analiz Raporu veya Spesifikasyon Belgesi Aranmayacak)
70Yem ve Yemli Maddeleri İhracat Sağlık Sertifikası1- Başvuru Dilekçesi5 GÜN
2- İhracat İzin Belgesi ve Ekleri
3- Gümrük Beyannamesi
4- Ürün Çeşidine Göre Gerektiğinde İstenecek Belgeler (Taahhütname, Tescil veya Beyan Belgesi)
71Yem İhracatı1- Başvuru Dilekçesi5 GÜN
2- Gümrük Beyannamesi Fotokopisi
3- Fatura Fotokopisi
4- İhracat İzin Belgesi
72Süt Teşvik Kod Numarası Verilmesi1- Başvuru Dilekçesi10 GÜN

2- Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi Fotokopisi
73İthalat İzin Belgesi1- Başvuru Dilekçesi ve Ekli Liste/ Beyan Formu5 GÜN
2- Gümrük Giriş Beyannamesi (Özet Beyan veya Serbest Bölge İşlem Formu veya Antrepo Beyannamesi Fotokopisi)
3- Fatura Fotokopisi
4- İçerik Sertifikası Aslı
5- Sağlık Sertifikası Aslı ve Noter Onaylı Tercümesi
6- Kontrol Belgesi ve Ekleri ile Fotokopileri (DTS Tebliği Ek–6/A ve Ek-4/A Kapsamı Ürünlerde)
7- Orijin Sertifikası Aslı (Su Ürünleri ve DTS Tebliği Ek–4/A ve Ek–4/B Kapsamı Ürünlerde)
8- Analiz Sertifikası Aslı (DTS Tebliği Ek–4/B Kapsamı Ürünlerde)
9- Yaş Sertifikası (TGK Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde Olgunlaşma Süresi Gerektiren Ürünlerde)
10- Faaliyet Belgesi (DTS Tebliği Ek-6/B Kapsamı Ürünlerde)
11- Etiket Taahhütnamesi (39 Nolu Tebliğde Tanımlanan Ek–3 veya Ek–4)
12- Vekâletname veya İmza Sirküleri
13- Döner Sermaye Makbuz Fotokopisi
(Dilekçe, Beyan Formu, Numune Alma Tutanağı, ve Laboratuar Yazı Örnekleri Müdürlüğümüzden Temin Edilebilir)
74Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesia) Dilekçe,
b) Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,
c) Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,
d) İmza sirküleri sureti,
e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,
f) Kapasite raporu,
g) Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)
30 GÜN
75Kontol Belgesi(İthalat Ön İzin Belgesi)a)Dilekçe
b)Faaliyet Belgesi
c)Kontrol Belgesi Formu
d)Proforma fatura veya fatura
e)Bileşen Listesi
f)Spesifikasyon/Özellik Belgesi
g)Ürün Etketi / etiket taslağı
h)Sertifika/ Örnek Sertifika/ Sertifika Taahhütnamesi
ı)Hayvan hastalıkları nedeniyle gerekli görüldüğünde ek sertifikalar.
**Ürünün dahilde işleme, hariçte işleme, tarife kontenjanı, yatırım teşvik ve hak ediş kapsamında ithalatın yapılması durumunda ilgili belgeler.***İşlenmemiş ve sadece bir bileşenden oluşan ürünler; Hububat, Bakliyat, Yaş meyve ve sebze, sert kabuklu meyveler, yağlı tohum ve meyveler vb. de istenen belgeler;
a)Dilekçe
b)Faaliyet Belgesi
c)Kontrol Belgesi Formu
d)Proforma
30 GÜN
76Yem Depolama ve Satış Yeri Ruhsatıa)Dilekçe
b) Tapu veya Kira Sözleşmesi Sureti
c)Ticaret Sicil Gazetesi Sureti
d)İmza Sirküleri Sureti
e)Vergi Levhası Sureti
f)Oda Kayıt Belgesi (Veteriner Kliniklerinde istenir)
30 GÜN
77Yem Kontrol Belgesia)Dilekçe
b)Faaliyet Belgesi
c)Kontrol Belgesi Formu
d)Proforma fatura
e)Spesifikasyon Belgesi ve Yem Beyanı Fotokopisi
f)Serbest Satış Sertifikası
g)Sağlık Sertifikasıh) Veteriner Sağlık Sertifikası (bitkisel ürünlerde istenmez) veya Proforma Sağlık Sertifikasıı) Orjin (menşei) Belgesi i) Hayvansal Ürünlerde salmonella veenterobacteriaceaedeğeri (spesifikason belgesi veya sağlık sertifikası içinde olabilir)
30 GÜN


78Orkinos Avlama Taşıma İzin Belgesi1- Dilekçe
2- Ruhsat Fotokopisi
3- Denize Elverişlilik Belgesi
4- İnmarsat-C Uydu Sistemi Bulundurma Sertifikası
5- CE Belgesi
6- Telekomünikasyon Belgesi
30 GÜN
79Gırgır Ağı Ölçüm İzin Belgesia) Dilekçe
b) Ruhsat Fotokopisi
30 GÜN
80Avcılık İzin Belgeleriİ (beyaz kum midyesi avcılığı,Marmarada manyat ile su ürünleri avcılığı, algarna ile karides avcılığı,manyat ile karides avcılığı, kılıç balığı avcılığı, deniz salyangozu avcılık izin belgesi)a) Dilekçe
b) Ruhsat Fotokopisi
c) Denize Elverişlilik Belgesi
30 GÜN
81Hamsi Avlama İzin Belgesia) Dilekçe
b) Ruhsat Fotokopisi
c) Denize Elverişlilik Belgesi
d) Gırgır Ağı Ölçüm Belgesi
30 GÜN
82Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat TezkeresiVize için,
a) Dilekçe
b) Ruhsat Tezkeresinin Aslı
c) Müstahsil Belgesi (Kooperatiften)
d) Güncel Denize Elverişlilik Belgesi
30 GÜN
83Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat TezkeresiYeni için,
a) Dilekçe
b) İkametgah
c) Nüfus Cüzdan Sureti
d)1 Adet Fotoğraf

Vize için,
a) Dilekçe
b) Ruhsat Tezkeresinin Aslı
c) Müstahsil Belgesi (Kooperatiften)
d) 1 Adet Fotoğraf
30 GÜN
84Amatör Balıkçı Belgesia) Dilekçe
b) İkametgah
c) Nüfus Cüzdan Sureti
d) 1 adet Fotoğraf
30 DAKİKA
85Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesisi Çalışma İzin Belgesia) Dilekçe
b) Tesis Bilgi Formu
c) İmza Sirküleri
d) Yerleşim Planı
f) Tesis Su Kullanım Planı
g) Tesis Üretim Kapasite Raporu
h) Tesis İş Akım Şemaları
ı) Sorumlu Yönetici Sözleşmesi
i) Ölçüm Aletleri Kalibrasyon Belgeleri
j) Sağlık Raporları
k) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
l) Yapı Kullanım İzni
30 GÜN


86Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesia) Dilekçe,
b) Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi,
c) Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası,
d) İmza sirküleri sureti,
e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası,
f) Kapasite raporu,
g) Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir)
30 GÜN
87Gıda Üretim İzin Belgesi**Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izninde gerekli belgeler;a. Dilekçe,
b. Çalışma izni ve gıda sicili belgesi sureti,
c. Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge (meslek odası olmayanlardan istenmeyecektir),
d. Marka tescil belgesi (marka adı yazılabilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvurduğuna dair belge ve emtia listesi),
e. Üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşenlerin miktarı**,
f. Üretim teknolojisi, üretim akış şeması,
g. Türk Gıda Kodeksi’ne uygun etiket örneği,
**Ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni almak isteyenler üretilecek ürünün bileşen listesi ve bileşenlerin miktarı yerine üretim iznine esas beyanname ile birlikte ilgili mercie başvurur.
30 GÜN
88Fidan Üretici Belgesia) Başvuru dilekçesi,
b) Ziraat Mühendisine ait diplama aslı veya onaylı örneği,
c) Firma sahibi ziraat teknikeri ise(tohuumluk konusunda ders aldığını belgeleyebilen);diploma aslı veya onaylı örneği,
d) İşletme binası be araziye ait tapu veya kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
e) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
f) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek yıllık kapasite beyanı

30 GÜN
89Fide Üretici Belgesia)Başvuru dilekçesi,
b) Ziraat Mühendisine ait diplama aslı veya onaylı örneği,
c) Firma sahibi ziraat teknikeri ise(tohuumluk konusunda ders aldığını belgeleyebilen);diploma aslı veya onaylı örneği,
d) Fide ürettiği bitki grubuna ait gereki sera veya arazilerin tapusu veya kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
e) Fide üretimnde kullandığı donanım(alet-ekipman vb.)ait firma yetkililerince imzalı liste,
f) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek yıllık kapasite beyanı,
g) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
30 GÜN


90Tohum Yetiştirici Belgesia) Başvuru dilekçesi,
b) Çiftçi kayıt sistem belgesi
30 GÜN
91Tohumluk Bayii Belgesia) Başvuru dilekçesi,
b) Ziraat Mühendisine ait diplama aslı veya onaylı örneği,
c) Firma sahibi ziraat teknikeri ise( tohumluk konusunda ders aldığını belgeleyebilen);diploma aslı veya onaylı örneği,
d) Bayiilik yerinin ve/veya deponun açık adresi,
e) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
f) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek yıllık kapasite beyanı

30 GÜN
92Tohum Üretici Belgesia) Başvuru dilekçesi,
b) Ziraat Mühendisine ait diplama aslı veya onaylı örneği, peyzaj amaçlı tohumluk üretimi yapan gerçek veya tüzel kişilerdekendisine veya çalışanına ait ziraat mühendisi veya peyzaj mimarı diplomasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
c) Firma sahibi ziraat teknikeri ise(üretim yada tohumluk konusunda ders aldığını belgeleyebilen);diploma aslı veya onaylı örneği,
d) Tohum ürettiği bitki grubuna ait gerekli bina ve depoya ait tapu veya kira sözleşmelerinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
e) Vergi levhasının aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
f) Başvuru sahibi tarafından düzenlenecek yıllık kapasite beyanı
g) Teknik donanım(alet - ekipman vb.) listesi.
30 GÜN
93Safkan İngiliz Atlarının Tescil İşlemi1- Başvuru Dilekçesi22GÜN (tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç
2-Banka Dekontu
3-3 Adet Fotoğraf
4-At Sahibinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Kan Tipi DNA Analiz Raporu
94Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Aşılama Çalışmaları1-Başvuru Dilekçesi (Yazılı-Sözlü)Bakanlıkça Belirlenen Süre


* Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadele Programı Çerçevesindeki aşılama ve taramalarda başvuru gerekmez
95Hastalık Çıkış ve Sönüş İşlemleri1-Başvuru Dilekçesi veya Sözlü İhbarİlgili Hastalığın Kordon Süresi

* Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadele Programı Çerçevesindeki taramalarda başvuru gerekmez
96Hastalıktan Ari İşletme Oluşturulması1-Müracaat Formu1 Ay
97Deney Hayvanları Üretim Yerleri ve Labaratuvarları RuhsatıKuruluş İzni :
01.Başvuru Dilekçesi.( Bakanlığa Müracaat.)
02.Beyanname.(Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış)
03.Vaziyet Planı ( 3 adet İlgili İmar Kuruluşunun Uygun Görüşü Alınmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli)
04.Tesisin Tüm Bölümlerini İçeren Detaylı ve Teknik Kurallarına Göre Hazırlanmış 3 Adet Proje.
Çalışma İzni :
01.Başvuru Dilekçesi.( Bakanlığa Müracaat.)
02.Sorumlu Veteriner Hekim Veteriner Hekimlerin ve Tıp Doktorlarının Bağlı Bulundukları Meslek Odalarından Aldıkları Çalışma İzni.(Noter Onaylı)
03.Aletlerin Teknik Özellik ve Kapasiteleri ve Kullanılacak Olan Kimyasal ve Biyolojik Madde Gibi Materyallerin Listesi.
04.Uzman Sayısı ve Uzmanlık Alanlarını Gösterir Belge.
05.Ticaret Sicil Gazetesi.
06.Yangın ve Patlamalar İçin İtfaiye Müdürlüğünden Alınan Belge.

45 GÜN
98Özel Veteriner Laboratuvar RuhsatıKuruluş İzni :
01.Başvuru Dilekçesi.
02.Beyanname.(Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış)
03.Vaziyet Planı ( 3 adet İlgili İmar Kuruluşunun Uygun Görüşü Alınmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli)
04.Laboratuvarın Tüm Bölümlerini İçeren Detaylı ve Teknik Kurallarına Göre Hazırlanmış 3 Adet Proje.
( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir Kuruluş İzni Bakanlıkca Verilir. )
Çalışma veya İşletme İzni :
01.Başvuru Dilekçesi.
02.Laboratuvar Sorumlu Yöneticisinin, Labaratuvar Uzmanının, Veteriner Hekimlerin ve Teknik Personelin Bağlı Bulundukları Meslek Odalarından Almış Oldukları Belge Üzerine Noterden Yapılan Sözleşme.
03.İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Uyarınca Alınan İşletme Belgesi.
04.Kimyasal ve Biyolojik Madde Listesi.
05.Labaratuvar Uzmanlarının Sayısı ve Uzmanlık Alanlarını Gösterir Belge.
06.Ticaret Sicil Gazetesi.
07.Yangın ve Patlamalar İçin İtfaiye Müdürlüğünden Alınan Belge.
( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir Teşhis ve Analiz Labaratuvarlarına Çalışma İzni,Veteriner Sağlık Ürünleri Üretim Labaratuvarlarına İşletme İzni Verilir.)

45 İş Günü
(Tespit Edilen Eksiklikler
İçin Verilen Süre Hariç.)
99Muayenehane Ruhsatı01.Başvuru Dilekçesi.
02.Veteriner Hekim Diploması veya Mezuniyet Belgesi. (Noterden Onaylı)
03.Varsa İhtisasını Gösteren Belge.
(Noterden Onaylı)
04. Nüfus Cüzdanı Örneği.
05. İkametgah İlmühaberi.
06. 3 Adet Fotoğraf.
07.Muayenehaneye Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan Örneği.
08.Bağlı Bulunulan Veteriner Hekimler Odasından Alınan Oda Kayıt Belgesi.


21 İş Günü
(Tespit Edilen Eksiklikler
İçin Verilen Süre Hariç.)


100Poliklinik
Ruhsatı
01.Başvuru Dilekçesi.
02.Veteriner Hekim Diploması veya Mezuniyet Belgesi. (Noterden Onaylı)
03.Varsa Uzmanlık Belgesi Süreti
(Noterden Onaylı)
04. 3 er Adet Vesikalık Fotoğraf.
05. Nüfus Cüzdanı Örneği.
06. İkametgah İlmühaberi.
07. Bağlı Bulunulan Veteriner Hekimler Odasından Alınan Oda Kayıt Belgesi.
08.Polikliniğe Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan Örneği.
09.Şirkete Ait Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı Yada Noter Onaylı Süreti.
10.Poliklinik Sorumlu Yöneticisi Belgesi.
(Noterden Onaylı)


21 İş Günü
(Tespit Edilen Eksiklikler
İçin Verilen Süre Hariç.)
101İlaç Bulundurma
ve
Satma Ruhsatı
01.Başvuru Dilekçesi.
02. 2 Adet Fotoğraf.
( Muayenehane ve Poliklinik Ruhsatı Olan Veteriner Hekimler İçin. )


21 İş Günü
(Tespit Edilen Eksiklikler
İçin Verilen Süre Hariç.)
102Hayvan Hastanesi
Ruhsatı.
Hastane Kurma İzni :
01.Başvuru Dilekçesi.
02.Beyanname.(Yönetmeliğe Göre Hazırlanmış)
03.Yerleşim Planı ve İlgili Belediyenin Uygun Görüşü Alındıktan Sonra İmar Müdürlüğünce Tasdik Edilmiş 1/500, 1/1000 ölçekli Plan.
04.Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Bir Adet Proje.
05.Su Kullanma Belgesi
06.Tapu veya Kira Sözleşmesi.
( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir Hastane Kurma İzni Bakanlıkca Verilir. )
Ruhsat Verilmesi:
01.Başvuru Dilekçesi.
02.Sorumlu Yönetici ve Veteriner Hekimlerle Yapılan Noter Onaylı Sözleşmeler.
03.Yangın Yeterlilik Belgesi.( İtfaiye Müdürlüğünden.)
04.Tıbbi Atık Sözleşmesi.
( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir. Hastane Kurma İzni ve Ruhsat Bakanlıkca Verilir. )
45 İş Günü
(Tespit Edilen Eksiklikler
İçin Verilen Süre Hariç.)
103Veteriner Biyolojik Ürünler Ruhsatı.01.Başvuru Dilekçesi.
02.Beyanname.
03.Üretim ve/veya ithalat izni olduğunu Belirtir Belgeler.
04.Genel Dağıtıcı veya Bayi Olduğunu Belirtir Belge veya Sözleşme.
05.Sorumlu Veteriner Hekim ve Eğitilmiş Yardımcı Personel İstihdamını Belirtir Belge.
06.Sorumlu Veteriner Hekim Sözleşmesi.
07. Sorumlu Veteriner Hekim Diploması.
08.Sorumlu Veteriner Hekim Oda Kayıt Belgesi.
09.Şirketin Ticari Sicil Gazetesi.
10.Şirketin İmza Sirküleri.
11.Vergi Levhası.
12.Kira Kontratı.
13.Depo Uygunluk Belgesi.
( Depo Uygunluk Belgesi Enstitü Müdürlüğünce Verilecektir. )
( İlgili Belgeler Bakanlığa Gönderilir. Çalışma İzni Bakanlıkca Verilir. )
45 İş Günü
(Tespit Edilen Eksiklikler
İçin Verilen Süre Hariç.)104Hayvan Sağlığı Kabini
Açılış Ruhsatı
01.Başvuru Dilekçesi.
02.Diploma veya Mezuniyet Belgesi Sureti.
03.Nüfus Cüzdan Örneği.
04. Sabıka Kaydı Belgesi.
05. İkametgah Belgesi.
06. 3 Adet Fotoğraf.
07.İşyerine Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan Örneği.
08.Şahsın Adına ve İşyerinin Adresine Göre Düzenlenmiş Vergi Levhası Süreti
09.Kira İse Şahsın Adına ve İşyerinin Adresine Göre Düzenlenmiş Kira Kontratı, Kira Değil İse Tapu Senedi Sureti.
10.Belediyeden Şahsın Adına Alınmış Su Kullanım Belgesi.


21 İş Günü
(Tespit Edilen Eksiklikler
İçin Verilen Süre Hariç.)
105İthalat Kontrol
Belgesi

1. Başvuru Dilekçesi,
2. Kontrol Belgesi Formu
3. Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası4. Fatura fotokopisi/Proforma Fatura aslı
5. Orijin Sertifikası
6. Aşılama ve Parazit Tedavi Belgesi Örneği(köpek-kedi ithalatında aranmaktadır),
7. Aşı ve Hastalık Test Sonuç Belgesi (kedi-köpek-at ithalatında aranmaktadır )
8. Eşgal Belgesi (At ithalatında aranmaktadır)
9. Noter Onaylı Taahütname
10. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Görüş Yazısı (Ev ve Süs Hayvanları, Damızlık dışı Atlar ve Bombus Arılarının ithalatlarında aranmaktadır)11. Yukardaki Belgelerden Yabancı Dille Düzenlenenlerinin Noter veya Yeminli Tercümandan Türkçe Tercümeleri
12. İşyeri Ruhsat Örneği13. Ticari Sicil Gazetesi Örneği14. Faaliyet Belgesi Fotokopisi15. İmza sirküleri16. Vekaletname
5 iş günü
(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
106Hayvan ve Hayvan Maddeleri İthalat İşlemleri1.Dilekçe1 İş Günü(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)


2.Tercümeli Fatura Fotokopisi
3. Tercümeli Menşei Belgesi
4.Tercümeli Sağlık Sertifikası
5.Tahahütname
6.Ticaret Sicil Gazetesi
7.İmza Sirküleri
8.Vekaletname
9.Kontrol Belgesi(Kont. Belg. tabi olan İth. İşl.)
10.Gümrük Giriş Beyannamesi Fotokopisi
11.Laboratuvar Muayenesi(gerektiğinde)
107Transit Geçiş İşlemleri1.Dilekçe1İş Günü(tespit edilen eksiklikleri tamamlaması için verilen süreler hariç)
2.Fatura Fotokopisi
3.Tercümeli Sağlık Sertifikası ve Sertifika Aslı
4.Tır Karnesi (Kara) Deniz Yolu Konteyner (Transit Beyannamesi5.Vekaletname Fotokopisi
108Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Kuruluş Ön İzni1- Başvuru dilekçesi,20 İş Günü (Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri İçin Geçen Bekleme Süresi Hariç)
2- Firma yetkililerinin imza sirküleri
3- Yönetmeliğe uygun doldurulmuş Beyanname
4- Arazinin plan krokisi ve çapı,
5- İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren belge
6- İşletme arazisi için tarım arazilerinin korunması ve kullanılmasına uygunluğu hususunda alınan görüş yazısı
7- ÇED kararı yazısı
8- Kurulacak işletme arazisi için:
mücavir alan içinde ise;
• yerel belediye, sağlık bakanlığı
çevre ve orman bakanlığı taşra teşkilatlarından görüş yazısı
mücavir alan dışında içinde ise;
• il özel idare müdürlüğü,
• bayındırlık ve iskan bakanlığı,
• çevre ve orman bakanlığı,
• kültür ve turizm bakanlığı,
• tapu ve kadastro genel müdürlüğü mahalli teşkilatları ile ilgili yerel kurumlardan, görüş yazısı,
• ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir kararı
109Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Kuruluş İzniKuruluş Ön İznini alan işletmeler 6 ay içinde kuruluş izni almak için Valiliğe müracaat ederler.20 İş Günü (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç)


1- Başvuru dilekçesi,
2- Yapı ruhsatı
3- Vaziyet planı, (ilgili imar kuruluşunca onaylanmış 1/500 veya 1/1000 ölçekli)
4- Mimari proje (1/50 veya 1/100 ölçekli, detaylı olarak hazırlanmış ve onaylanmış)
5- İmar planı (ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmış )
6-İş akış şeması
7- Termin planı ve bu konudaki açıklama raporu
110Kuluçkahane veya Damızlık Kanatlı İşletmelerinin Çalışma İzni1- Başvuru dilekçesi20 İş Günü (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç)
2- Yapı kullanma izni,
3- ÇED olumlu belgesi veya raporu (ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için)
4- Teknik müdür ve/veya sorumlu veteriner hekime ait meslek odalarından alınmış üyelik belgesi,
5- Teknik müdür ve/veya sorumlu veteriner hekimin işletme ile yapmış oldukları sözleşme,
6- Teknik personel ile yapılan sözleşme listesi,
7- Ticaret sicil gazetesi veya ilgili meslek odasından alınmış üyelik belgesi
8- Personel listesi
9- İtfaiye raporu
111Ev ve Süs
Hayvanları Kuruluş
ve Satış Yeri Ruhsatı
1- İş yeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi5 İş Günü (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç)
2-İşyerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren vaziyet planı ve işyerinin tüm bölümlerini içeren detaylı olarak hazırlanan bir adet projenin teknik resim kurallarına göre hazırlanması(Mimar veya mühendis onaylı)
3- Bağlı bulunduğu Belediyeden su kullanma belgesi,
4-Sorumlu Veteriner Hekimle, bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekim Odasından alınmış oda kayıt belgesi ve buna bağlı olarak İşyeri sorumlu Veteriner Hekim Sözleşmesi(noter onaylı)
5- Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmışYangın Yeterlilik Belgesi
6-Hayvan Hakları Eğitim Sertifikası(Belediyenin verdiği)
7-Eğer eğitim yeri açılacaksa eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin noter onaylı uzmanlık belgesi fotokopisi
112Yurtiçi Hayvan ve Hayvan Maddeleri Hareketleri1-İlgili Belediyeden veya köy muhtarından alınmış menşe şahadetnamesi1 İş Günü (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç)
2-Başvuru dilekçesi,
3-Çift tırnaklılarda şap aşısının nakilden en az 15 gün önce yapılmış olması
4-Sığırlarda Türkvet Kayıt Sistemine Kayıtlı olma şartı,
5-Tek tırnaklılarda kimlik belgesi
6-Hayvan maddeleri için faturanın fotokopisi
7-Kedi ve köpek için aşı karnesi

113Hayvan Pazarlarının Ruhsatlandırılması1-Başvuru Dilekçesi,30 İş Günü (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç)


2-Beyanname,
3-Vaziyet planı,
4- Proje ,
5-İçme Suyu kullanma belgesi
6-Sorumlu Veteriner Hekimin Oda Kayıt Belgesi
(inceleme ile uygun görülenlere çalışma izni verilir)
114Ticari Amaçlı Hayvan İşletmesi Kuruluş İzni1.Valilik Makamına verilecek dilekçe20 İş Günü (Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri İçin Geçen Bekleme Süresi Hariç)
2.Yer seçim raporuna göre hazırlanan onaylı imar planı
3.İşletmenin yerini belirleyen yerleşim yeri ve çevresini gösteren ilgili imar Kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı
4.İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı teknik resim kurallarına göre hazırlanmış plan, kesit ve görünüşleri içeren 1/50 veya 1/100 ölçekli İl Müdürlüğünün Proje Birimleri tarafından teknik yönden incelenerek uygun bulunduğu onaylanan bir adet mimari proje
5.Kuruluş işlemlerine ilişkin iş akım şeması-termin planı ve bu konudaki açıklama raporu
115Ticari Amaçlı Hayvancılık İşletmesi Çalışma İzni1.Valilik Makamına verilecek dilekçe20 İş Günü (Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri İçin Geçen Bekleme Süresi Hariç)
2.Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir ticari sicil gazetesi
3.Çalışma izni alacak işletmede çalışacak teknik personelin ilgili meslek odasına Kayıtlı olduğunu dair meslek odasınca verilen belge. Yabancı uyrukluların ise İlgili meslek odasına geçici üyelik belgesi
4.Domuz işletmelerindeki hayvanların nerede kestirileceği etlerinin bütün ve Yarım gövde, parçalanmış karkas, kemikli, kemiksiz , yağlı ve yağsız etlerin Pazarlama şekli ve nerelerde pazarlanacağına ilişkin yazılı belge
5.Domuz etlerinin kıyma halinde pazarlanması ve sucuk,salam,sosis, kavurma ve benzeri işlenmiş ürünlerde kullanılması izne tabi olduğundan bu doğrultuda alınan izin belgesi.
116Zati İhtiyaç Amaçlı Hayvancılık İşletmesi Kuruluş İzni1.Valilik Makamına verilecek dilekçe20 İş Günü (Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri İçin Geçen Bekleme Süresi Hariç)
2.Yer seçim raporuna göre hazırlanan imar planı
3.İşletmenin yerini belirleyen yerleşim yeri ve çevresini gösteren ilgili imar Kuruluşunca tasdik edilmiş 1/500 veya 1/1000 ölçekli vaziyet planı
4.İşletmeye ait tüm bölümleri içeren detaylı teknik resim kurallarına göre Hazırlanmış plan, teknik kesitli görünüşleri içeren 1/50veya 1/100 ölçekli İl Müdürlüğünün Proje Birimleri tarafından teknik yönden incelenerek uygun bulunduğu onaylanan zootekni, tarımsal yapılar veya kültür teknik bölümü bir Ziraat Mühendisi tarafından yapılarak imzalanan bir adet proje
117Zati İhtiyaç Amaçlı Hayvancılık İşletmesi Çalışma İzni1.Valilik Makamına verilecek dilekçe20 İş Günü (Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri İçin Geçen Bekleme Süresi Hariç)


2.Çalışma izni alacak işletmenin bir şirkete ait olması halinde şirketin kuruluşunu gösterir ticaret sicil gazetesi
118Hayvanların Kayıt Altına Alınması1-Başvuru Dilekçesi20 İş Günü (Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri İçin Geçen Bekleme Süresi Hariç)
2-Küpe Kontrolü
3-Menşe Şahadetnamesi, Veteriner Sağlık Raporu, Pasaport
119Sığır Cinsi Hayvan PasaportuPasaport müracaat formu1 İş Günü (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç)
120İşletme Tescil Belgesi1-Başvuru Dilekçesi1 İş Günü (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç)
121Hayvan Listesi Formu1-Başvuru Dilekçesi1 İş Günü (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç)
122Tek Tırnaklıların Kimliklendirilmesi1-Başvuru Dilekçesi30 İş Günü (Tesbit Edilen Eksikliklerin Tamamlanması İçin Verilen Süreler Hariç)
123Türkvet Kayıt Sisteminde Hayvancılık İşletmesi Açılması1-Başvuru Dilekçesi2 İş Günü (İşletmenin HayvanlarınıTesbit İçin Geçen Süreler Hariç)

2-İkametgah Kaydı
3-Kimlik Fotokopisi

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim : Ahmet KAVAK
Unvan : Tarım İl Müdürü
Adres : Bağdat Cad. 307-309 Erenköy-Kadıköy/İSTANBUL
Tel :0216 302 41 00
Faks :0216 355 37 15
E-Posta :akavak@istanbultarim.gov.tr


Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86